ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ ОБЯВА На основание чл.16 ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 ал. 2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № 86 А от 17.09.2018г. ОБЯВЯВА

Театър „Българска армия”, обявява процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: „Отпечатване на афиши, плакати, програми, флайери, програми за представление” – под номер в АОП 900 26 27 Плащания по договор за отпечатване на афиши, плакати, програми и флаери Приключване на Договор №44 от 25.06.2012 г. Театър „Българска армия”, обявява процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: „Отпечатване на афиши, плакати, програми, флайери, програми за представление” – под номер в АОП 90 42 046 Протокол - Класиране „Отпечатване на афиши, плакати, програми, флайери, програми за представление” Обществени поръчки - открити през 2018 година - "Строителство - монтажни работи за осигуряване на достъпна среда в сградата на ТЕАТЪР "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" по проект "Красива България" ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ ОБЯВА На основание чл.16 ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 ал. 2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № 86 А от 17.09.2018г. ОБЯВЯВА Обществени поръчки - открити през 2018 година - „Доставка чрез финансов лизинг на нов автобус 8+1 места за нуждите на Театър „Българска армия”

ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ

 

ОБЯВА

            На основание чл.16 ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 ал. 2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №  86 А от 17.09.2018г.

ОБЯВЯВА              ТЪРГ              С              ТАЙНО              НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следното помещение - вътрешен бюфет (ведомствено кафене) с площ 15 кв. м., находящ се на ет. 4 в сградата на Театър Българска Армия, гр. София, ул. “Г.С. Раковски” № 98 

при следните условия:

 

1. Обект  на  търга: 

            1.помещение-вътрешен бюфет (ведомствено кафене) с площ 15 кв. м., находящ се на ет. 4 в сградата на Театър Българска Армия, гр. София, ул. “Г.С. Раковски” № 98 

 

2. Обектът на търга се отдава под наем  за осъществяване на следните дейности:

            - Помещение по за продажба на кафе и безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, сандвичи, студен бюфет, топъл бюфет и др. само за нуждите на служители на театъра ;

           

3. Депозит за участие в търга: 100 /сто/ лв.;

 

4. Срок на наемния договор: от датата на сключване на Договора за наем до 31.07.2022г.

 

5. Начална наемна цена: 250 лв. /двеста и петдесет лв./ без ДДС на едномесечна наемна вноска;

 

6. Участници в търга могат да бъдат местни юридически лица и еднолични търговци, с практика в осъществяване на търговско обслужване ;

 

7. Тръжната документация се получава всеки работен ден от 10 до 12ч. и от 13 до 16 ч. на 4-ти етаж кабинет на зам. директор на ТБА срещу документ за внесени 100 лв./сто/, в   касата на театъра до 31.10.2018г.;

 

8. Оглед  на  обекта на търга  може  да  се  извърши  всеки  работен  ден до 31.10.2018 г. от 10 до 12 ч. и от 13ч. до 16часа;

 

9. Срокът  за  представяне на документите за  участие е до 16 ч. на  31.10.2018 г.

 

10. Отваряне на офертите- 15 ч. на 01.11.2018 г.

 

11. За справки: Пламен Стоев – тел. 02 987 29 56

 
Представяме ви
Програма
ГЛЕДАЙТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА
27 Октомври (Сряда)
27 Октомври (Сряда)
28 Октомври (Четвъртък)
29 Октомври (Петък)
19.00 ч. "Албена"
30 Октомври (Събота)
30 Октомври (Събота)
01 Ноември (Понеделник)
02 Ноември (Вторник)
02 Ноември (Вторник)


Уважаеми ЗРИТЕЛИ, всички представления на Голяма сцена на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" са с начален час 19.00ч. Представленията на камерна сцена "Миракъл" и сцена-клуб "МаксиМ" са от 19.30ч. Закъснелите зрители не се допускат. При отмяна на представление, ще бъдете своевременно информирани на нашата web страница. Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" си запазва правото да прави промяна в програмата.
Партньори