Правилник за вътрешния трудов редІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С този правилник се урежда организацията на труда в ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” , съобразно специфичните особености на неговата дейност и се конкретизират правата и задълженията на ръководството, работниците и служителите по трудовото правоотношение, установено в Кодекса на труда и нормативните актове по прилагането му.

(2) С този правилник се регламентират въпросите, свързани с:

1. реда за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;

2.  правата и задълженията на работодателя;

3   правата и задълженията на работниците и служителите;       

4.  защитата при упражняване на правото на труд;

5.  работното време, почивките и отпуските;

6.  служебната информация;

7.  трудовата дисциплина;

8.  имуществената отговорност на работника/служителя;

9.  пропускателния режим в сградите на театъра;

10. документооборот;

11. условия за осъществяване на обществена дейност;

12. здравословни и безопасни условия на труд;

13. мерки за пожарна и аварийна безопасност.

 

Чл. 2.  Правилника за вътрешния трудов ред е изработен в съответствие с:

а) Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

б) Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни документи;

в) Устройствен правилник ма Театър „Българска армия”

г) Функционалните и длъжностни характеристики.

 

Раздел първи

 

ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 3.  Ръководството на театъра наема художествено-творчески, административен,  художествено-технически и производствено-технически персонал по трудов договор. Трудовият договор се сключва между служителя/работника  и директора на Театър „Българска армия” в качеството му на работодател на български език преди постъпване на работа.

Чл. 4.  Работник или служител на театъра може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност.

Чл. 5. При сключване на трудовия договор със служителя/работника ръководството на театъра е длъжно да изиска от кандидата всички документи, предвидени от Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 (1) Кандидатите за работа подават следните документи:

1.  писмено заявление за постъпване на работа;

2.  автобиография по европейски формат;

3. копие от диплом за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата;

4.  други документи, ако за длъжността се изискват такива.

(2) За сключване на трудовия договор лицата трябва да представят:

1.  документ за самоличност (същият подлежи на връщане веднага след снемане на необходимите данни);

2. оригинал на документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, съобразно изискванията за длъжността или работата, за която кандидатства;

3. трудова или осигурителна книжка;

4. свидетелство за съдимост;

5. медицинско свидетелство за лицата, прекъснали трудовия си стаж и за постъпващите за първи път на работа;

6. служебна бележка, удостоверяваща времето за отбиване на редовна военна служба, когато то се зачита за трудов стаж;

7. разрешение от Театъра по труда, ако лицето не е навършило 18 години.

Чл. 6. Всяко лице, което постъпва на работа в Театър „Българска армия”, сключва с директора индивидуален трудов договор със срок за изпитване в рамките на позволения срок от Кодекса на труда, уговорен в полза и на двете страни.

Чл. 7. (1) Трудовият договор се сключва в писмена форма на български език в два екземпляра и се подписва от двете страни.

(2) . Договорът по ал. (1) се завежда в специален регистър при работодателя, като един екземпляр се връчва на работника или служителя.

Чл.8. При сключване на трудовия договор, работника или служителя се запознава с настоящия правилник, устройствения правилник на театъра и с длъжностната му характеристика.

Чл. 9.  Трудовото правоотношение може да се изменя с писменото съгласие на страните за определено или неопределено време.

Чл. 10. Не се смята за изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в театъра, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.

Чл. 11. Трудовите договори на работниците и служителите в театъра се прекратяват по реда и на основанията, предвидени в Кодекса на труда.

Чл. 12. При прекратяване на трудовия договор работодателят издава заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в необходимия брой екземпляри.

Чл. 13.  (1) При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от правното основание, работодателят вписва в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и я предава  на работника или служителя.

 (2) Преди да получи трудовата си книжка, работникът или служителят представя  обходен лист, подписан от съответния отдел, че няма задължения, свързани с повереното му имущество, парични и материални ценности и документи.

(3) При настъпване на смърт на служител или дългогодишен служител, който вече не е на трудово правоотношение с театъра, театъра може да поеме разходи по погребението в размер до 2000лв. (две хиляди лева).

 

Раздел втори

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Чл. 14.  Директорът на ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” има право:

1. да изисква от служителя да изпълнява своевременно, качествено, ефективно и добросъвестно трудовите си задължения;

2. да следи и редовно да проверява изпълнението на трудовите задължения от работниците и служителите;

3. да поощрява работниците и служителите за образцова работа и високи трудови постижения;

4. да налага дисциплинарни наказания на служителите за нарушаване на трудовата дисциплина и да търси имуществена отговорност при виновно увреждане на имуществото;

5. да изменя мястото и характера на работата, както и другите условия, свързани с полагането на труда в предвидените от закона случаи.

Чл. 15. (1) Директорът на ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” е длъжен да създаде на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, като му осигури:

1. работата, която е уговорена при възникване на трудовото правоотношение;

2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;

3. здравословни и безопасни условия за труд за него и за всички останали лица, които по друг повод се намират на работните площадки, помещения или места;

4. длъжностна характеристика;

5. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред , с правилата за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за пожарна и аварийна безопасност;

6. материално-технически и други необходими условия за изпълнение на възложената на служителя работа, изправни машини , съоръжения и инструменти, както и редовното снабдяване с материали, суровини и енергия;

7. сезонни, месечни и седмични репертоарни и производствени планове и своевременно ги съобщава на служителя, както и да отчита пред колектива на театъра резултатите от изпълнението им.

(2) Работодателят е длъжен:

1. да пази достойнството на работника или служителя при изпълнение на работата по трудовото правоотношение;

2. да начислява в установените срокове в съответните ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;

3. да плаща в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за извършваната работа;

4. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения;

5. да осигурява работника или служителя за всички осигурени социални рискове съгласно условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване;

6. да информира работниците и служителите в годишният отчет за дейността на ТБА информация за икономическото и финансовото състояние на  ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”.

7. да предоставя на работника или служителя необходимата писмена информация при всяко изменение на трудовото правоотношение;

8. да осигурява на работника или служителя почивка за хранене, междудневна и седмична почивка;

9. да осигурява ползването на отпуск съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове и Колективния трудов договор;

10. да наложи контрол по спазване на работното време и трудовата дисциплина, на почивките и отпуските, съобразно Кодекса на труда нормативните актове и Колективния трудов договор;

11. да разглежда своевременно предложенията, сигналите, жалбите и молбите на служителите и ги уведомява писмено за взетите по тях решения;

12. да мотивира всички свои актове, които се отнасят до трудово-правното положение на служителите.

(3) Ръководството на ТБА осъществява принципа на единоначалието при широко участие на служителите и синдикалните организации в театъра.

(4) При възлагане работа на външни лица (нещатни служители) ръководството на театъра да сключва договор. На тези лица се заплаща хонорар по споразумение. Наемането на външни лица се извършва само при мотивирано заявление от художествено-творческия състав или от заместник директорите и главният счетоводител.

(5) Работодателят има право да предоставя на външни организации възмездно театралните зали и фоайета, голямата сцена и камерните сцени. При предоставянето на театралните зали и сцени на външни организации в работните дни на театъра, обслужващият персонал не получава допълнително възнаграждение.

(6) Работодателят организира сценичната работа по следния начин:

1. Водещ техническото обслужване на репетициите и спектаклите е помощник-режисьорът. По време на тяхното провеждане на него са подчинени главния театърмайстор, театърмайсторите, сценичните работници, операторите на горна и долна сценична механизация, ръководителят на художественото осветление, операторите на пулт художествено осветление, осветителите, ръководителят на озвучаване и звъкозапис, операторите на пулт озвучаване и звукозапис, гардеробиерите,  гримьорите, и реквизиторите.

2. Работещите в сценичните технически служби са длъжни да изпълняват стриктно подадените сигнали и разпореждания от помощник-режисьора, ако командата не създава предпоставки за аварии или злополуки.

3. Използването на сценичните съоръжения се осъществява от длъжностните лица, определени поименно за всяка смяна под ръководството на театърмайстора, съгласно член 30 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на сценичните съоръжения (МК-1991г.).

4. При подготовката на сцената за репетиция и спектакли, при антракти, промени и след спектакли, пускането в действие на което и да е сценично съоръжение и извършването на операции с него, се осъществява само по определен сигнал, подаден от театърмайстора и операторите на пулт художествено осветление и озвучаване и звукозапис.

5. Пускането в действие на сценичните съоръжения и извършването на определени операции с тях (смяна на декор, сценични ефекти и др.) се ръководи от помощник-режисьора по определена и проиграна програма след подпис във фиша и разрешение на театърмайстора и ръководителите или операторите на пулт художествено осветление и озвучаване и звукозапис.

6. Главният театърмайстор или дежурните театърмайстори, операторите на горна и долна сценична механизация, операторът на пулт художествено осветление и операторът на пулт озвучаване и звукозапис са длъжни лично да потвърдят пред помощник-режисьора готовността си за започване на репетиция 30 минути и спектакъл 60 минути преди началото им. Те се подписват в дневника (фиша) на помощник-режисьора под текста „Декоративните елементи и сценичните съоръжения, осветителната и озвучителната техника са проверени и са в техническа изправност”.

7. Промяната в постановката след премиерния спектакъл може да прави режисьор-постановчика, като помощник-режисьорът се задължава своевременно да уведоми съответните технически служби и всички лица, засегнати от промяната.

8. Ръководителите на техническите служби отговарят за изправността на сценичната механизация, апаратурите, съоръженията и инсталациите, реквизита, костюмите и перуките участващи в репетициите и спектаклите. По време на репетиции и спектакли, дежурният театърмайстор и операторите на горна и долна сценична механизация стоят неотлъчно на сцената. За правилния и безопасен монтаж на декорите за репетиции и спектакли отговаря дежурният театърмайстор.

9. Със цел стриктното спазване на театралната, постановъчната и техническата дисциплина в театъра, заместник директорът по техническата част взема пряко участие във всички технически и осветителни репетиции.

10. Помощник-режисьора е длъжен да води дневник (фиш) на спектакъла, в който да отразява възникналите необичайни ситуации, пропуски и др., различни от постановъчните изисквания и да информира своевременно директора на ТБА, неговите заместници или дежурния по преставление. Помощник-режисьорът отговаря сцената да бъде абсолютно готова за представление най-късно 60 минути преди обявения му начален час.

11. По време на представлението зад кулисите могат да присъстват само помощник-режисьорът, артистите, заети в действието, работниците от техническите служби, обслужващи представлението (ако е необходимо), директорът, неговите заместници, режисьорът на пиесата, художникът и драматургът. Входът на сцената по време на представление е забранен за всички останали театрални служители и външни лица, освен тези имащи специално разрешение от директора за всеки отделен случай. По време на промените достъп до сцената имат само работниците от техническите служби, обслужващи представлението, заети с оформянето на картините.

12. Актьорите, заети в представление или репетиция, нямат право да се явяват в  театрални костюми и във вид, готов за сцената, в помещения, в които има достъп публиката и външни лица.

13. Преди и по време на представление, без разрешение на помощник-режисьора на участниците не се дават писма и др., същите не се викат на телефонен разговор.

14. След свършване на вечерното представление, служителите не могат да остават в помещенията на театъра повече от 60 минути, след което отговорниците на отделните гримьорни и други помещения проверяват инвентара и крановете, изключват електрическите съоръжения и осветлението, заключват и предават ключовете на портиера.

15. Актьорите и служителите на художествено-техническия състав нямат право да се отказват от екстрено заместване на заболял или отсъстващ по друга причина актьор или служител.

16. Контролът за навременното идване на актьорите за репетиции и представления се извършва от помощник-режисьорът, който при закъснение или неявяване на работа пуска незабавно контролен фиш до директора.

17. Всеки първи понеделник от месеца се определя за ден, в който се извършва профилактика и почистване на сцената и всички съоръжения.

18. Пушенето във всички сгради и помещения на ТБА е абсолютно забранено!

(7)   Работодателят организира постановъчно-производствената работа по следния начин:

1. Годишният (сезонният) производствено-постановъчен план на театъра определя постановъчните екипи и датите за:

- представяне на проектите за сценография и костюми;

- планировъчната репетиция;

- техническа конференция;

- маркировъчна;

- времето за производство на декори и костюми;

- техническа (монтировъчна) и костюмна репетиция;

- осветителна и звукова репетиция;

- предпремиера и пресконференции;

- премиера на подготвения спектакъл.

            2. Ръководството на театъра съставя приблизителна стойностна сметка за плануваните премиерни спектакли през игралния сезон.

            3. Директорът приема проектите и възлага тяхното изпълнение на заместник директорът по техническата част в театъра. След провеждане на планировъчната репетиция и техническа конференция, същият съставя приблизителна стойностна проектосметка, която се одобрява от директора и главния счетоводител на театъра.

            4. Директорът на театъра определя деня и часа за провеждането на техническата конференция, в която задължително участват режисьорът, сценографът, заместник директорът по техническата част, ръководител театрално производство, домакинът, главният театърмайстор, ръководителите на техническите служби и ателиетата. Заместник директорът по техническата част съставя  протокол, в който отразява обема на работата по бъдещата постановка, технологичният график и сроковете за предаването на изработения декор, реквизит и костюми.

            5. Под ръководството на заместник директорът по техническата част се изготвят чертежи и изчисления на новия декор, планове на сценичните картини, технология на монтажа и демонтажа на декорите, както и постановъчната технология. Главният и дежурният театърмайстори стриктно изпълняват тези технологии за всяка репетиция и представление. Същите носят дисциплинарна и имуществена отговорност за нанесени щети при неспазване на правилата по монтажа и демонтажа на декорите.

            6. Ръководителите на производствено-техническите ателиетата и техническите служби представят своите заявки за закупуване на материали за постановката. Заявките се одобряват от Директора и главния счетоводител на театъра.

            7. Заместник директорът по техническата част следи за извършваните разходи по постановката, като съставя междинен баланс. За промяна в проектите и стойността на постановката, той трябва да получи специално разрешение от директора на театъра.

            8. Техническата, костюмната и осветителната репетиции се провеждат от режисьора и сценографа по предварително одобрен график, след което ръководителите на производствено-техническите ателиета и технически служби съставят и подписват с главния театърмайстор и ръководителите на другите звена обслужващи сцената приемателно-предавателен протокол за декори, костюми, мебели, реквизит и др.

            9. След премиерата на новата постановка заместник директорът по техническата част съставя окончателната постановъчна документация и крайния баланс. Изразходваните средства не трябва да превишават заплануваните с повече от 20 %.

            10. До 15 дни след премиерата всички завеждащи производствено-технически ателиета отчитат изразходваните средства и материали във счетоводството на театъра.

Чл. 16. Работодателят носи имуществена отговорност по реда и в случаите, предвидени в  Кодекса на труда.

 

Раздел трети

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 17.  При изпълнение на трудовите си функции работниците и служителите имат право:

1. да получават трудово възнаграждение, чийто размер е определен в индивидуалния трудов договор;

2. на работно време, почивки и отпуски съгласно в Кодекса на труда, други нормативни актове, колективния трудов договор и този правилник;

3. на безопасни и здравословни условия на труд;

4. да поддържат и повишават професионалната си квалификация;

5. на задължително социално и здравно осигуряване;

6. на защита срещу всички форми на дискриминация.

Чл. 18. Работниците и служителите са длъжни при изпълнение на възложената работа:

1. да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;

2. да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените задачи, и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество;

3.  да използват цялото работно време само за изпълнение на възложената работа;

4.  да изпълняват работата си в изискуемото се количество и качество;

5.  да спазват утвърдените в театъра технически и технологически правила;

6.  да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

7.  да изпълняват своевременно и точно нарежданията на ръководството на театъра и на непосредствения ръководител;

 

8.  да пазят грижливо имуществото, което им е поверено или с което са в досег при изпълнение на възложената им работа, както и да пестят суровините, материалите, енергията, паричните и други средства, които им се предоставят за изпълнение на трудовите задължения;

9. да бъдат лоялни към работодателя, като не злоупотребяват с неговото доверие и да не разпространяват поверителни за него сведения, както и да пазят доброто име на театъра;

10. да спазват вътрешните правила на театъра и да не пречат на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;

11.  да съгласуват работата си с останалите работници и служители и да им оказват помощ в съответствие с указанията на работодателя;

12.  да уведомяват работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й възникне някое от основанията за недопустимост;

13.  да изпълняват всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от  трудов договор и от характера на работата.

Чл. 19.  Работникът или служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

Чл. 20.  Работникът или служителят не може да прави изявления от името на ТБА, освен със съгласието на  директора на ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”.

Чл. 21.  Работниците и служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, която се осъществява по реда на Кодекса на труда.

 

Раздел четвърти

 

ЗАЩИТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД

Чл. 22.  (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Чл. 23.  Тормозът на основа на признаците по чл. 22, ал. 1, сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, се смятат за дискриминация.

Чл. 24.  Не представлява дискриминация:

1.  различното третиране на лица на основата на тяхното гражданство или на лица без гражданство, когато това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република България е страна;

2.  различното третиране на лица на основата на характеристика, отнасяща се до признак по чл. 22, ал. 1, когато тази характеристика поради естеството на определено занятие или дейност, или условията, при които то се осъществява, е съществено и определящо професионално изискване;

3.  определянето на изисквания за минимална възраст, професионален опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата;

4.  определянето на максимална възраст за наемане на работа, което е свързано с необходимостта от обучение за заемане на съответната длъжност или с необходимостта от разумен срок за заемане на длъжността преди пенсиониране;

5.  специалната закрила за бременни жени и майки, установена със закон, освен ако бременната жена или майката не желае да се ползва от тази закрила и е уведомила писмено за това работодателя;

6.  специалната закрила на непълнолетни, самотни родители и лица с увреждания, установена със закон.

Чл. 25. Работодателят осигурява еднакви условия на труд на всички работници и служители без оглед на признаците по чл. 22, ал. 1 от този правилник.

Чл. 26. (1) Директорът на ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд.

(2) Алинея 1 се прилага за всички възнаграждения за еднакъв или равностоен труд.

(3) Критериите за оценка на труда при определяне на трудовите възнаграждения и оценката на трудовото изпълнение са еднакви за всички работници и служители и се определят с вътрешните правила за работната заплата

Чл. 27. Директорът на ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” предоставя на работниците и служителите равни възможности без оглед на признаците по чл. 22, ал. 1 за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността им.

Чл. 28. Когато работодателят получи оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място (включително сексуален тормоз), незабавно извършва проверка и предприема мерки за прекратяването му, както и за осъществяване на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител.

Чл. 29.  Работодателят прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания без оглед на признаците по чл. 22, ал. 1 от този правилник.

Чл. 30. (1) При поискване директорът на ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” предоставя информация на лицето, което твърди, че са нарушени правата му по този раздел. 

(2) Информацията по ал. 1 съдържа основанието за взетото от работодателя решение, както и други относими данни.

 

Раздел пети

 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 31.  Работното време в театъра се определя със заповед на работодателя на базата на утвърдена репертоарно-производствена програма за един сезон, за всеки месец и всяка седмица.

Чл. 32. (1) Работното време на работниците и служителите в ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” е следното:

1.                               Художествено-творческият и  художествено-техническият персонал на театъра е в режим на нормирано плаващо  работно време в рамките на 40 работни часа седмично с 12 часова междудневна почивка.

2.                                Разпределението на работния режим и почивните дни на художествено-творческият персонал се извършва от директора на ТБА чрез програми и заповеди.

3.                               Програмирането на работния режим и броя на необходимите присъствени часове на заетия, технически персонал в техническите служби , както и почивните им дни, се извършва от заместник-директора по техническата част на база на месечни и седмични програми на театъра.

4.                               Администрацията полагат труд в рамките на 5 дни седмично по 8 часа дневно от 09.00 часа до 17.30 часа. Работното време се прекъсва от обедна почивка, която е от 12.00 до 12.30 часа., с почивни дни събота и неделя.

5.                               Работниците от производствените ателиета полагат труд в рамките на 5 дни седмично по 8 часа дневно от 08.30 часа до 17.00 часа. Работното време се прекъсва от обедна почивка, която е от 12.00 до 12.30 часа., с почивни дни събота и неделя.

 

6.                               Касиерите полагат труд в рамките на 40 работни часа седмично по график :

- от 9.00 до 19.10 часа за дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък;

- от 11.00 до 19.10 за дните събота и неделя ;

- останалото време до 40 часа е за подготовка на касата, билетите, скиците и техния отчет.

 (2) Представленията на театъра започват както следва:

ГОЛЯМА СЦЕНА

1. Вечерни – от 19.00 часа

2. Дневни – от 16.00 часа

3. Сутрешни – от 10.00часа

Сцена-клуб МаксиМ

1. Вечерни – от 19.30, 20.00 часа

2. Дневни – от 16.00 часа

3. Сутрешни – от 10.00часа

Камерна сцена „Миракъл”

1. Вечерни – от 19.30, 20.00 часа

2. Дневни – от 16.00 часа

3. Сутрешни – от 10.00часа

При необходимост началният час на представлението може да бъде променен по решение на директора на ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”.

(3) За явяване преди представление на служителите от художествено-творческият и художествено-техническият персонал на театъра се определят следните срокове:

1. Актьорите, участващи в представлението, помощник-режисьорите и салонния персонал,  обслужващ публиката в зрителната зала се явяват в театъра 1 час преди началото на представлението;

2. При сложен грим, налагащ идване в театъра по-рано от 1 час преди представлението, ръководителят на гримьорското ателие съставя график за гримиране, по който актьорите се явяват на работа. Графиците се одобряват от директора и изпълнението им е задължително за участващите актьори;

3. Времето за явяване и напускане на театъра от външни творци и служители , участващи в представленията, се определя от договора с тях и се контролира от директора, режисьора, помощник-режисьора и ресорните длъжностни лица.

(4) Репетиции:

1. Репетициите започват в 9.30 часа и завършват в 13.30 часа;

2. Следобедните и предпремиерни репетиции се назначават от директора на театъра. Времетраенето им се определя от седмичната програма, съобразено с дневните и сутрешни представления.

3. При закъснение на режисьор-постановчика повече от 20 минути, ако предварително не е уведомил за това, актьорите се считат за свободни. Отговорността в този случай носи режисьора.

4. Явяването на актьорите и помощник-режисьорите на репетиции е 30 минути преди началото.

(5) Работата на сцена при репетиции и представления протича съгласно седмичната програма. Тя съдържа точен график на репетиции и представления и се утвърждава от директора на театъра.

(6) Въз основа на месечната програма, ръководителите на художествено-творческите служби, обслужващи сцената изготвят график по дни и часове, в който фиксира поименно техническите лица, които ще обслужват репетициите и представленията. Графикът се одобрява от заместник-директора по техническата част. Всяка промяна в този график се извършва с разрешение на Директора.

(7) Седмичната програма се обявява при служебния вход на театъра най-късно до 17.00 часа в петъчния ден на предходната седмица и има сила на заповед на директора. Промени в деня се допускат само с разрешение на директора на театъра най-късно до 13.00 часа.

(8) Служителите на театъра са длъжни всеки ден до 13.00 часа да проверяват програмата за настъпилите промени в нея. За промени в програмата, настъпили след 13.00 часа , артистичния секретар съобщава незабавно на всички, засегнати от промяната.

(9) При неочаквано заболяване или непреодолими причини за неявяване на работа, актьорите и служителите от художествено-техническия персонал са длъжни незабавно да уведомят за това ръководството на театъра.

Чл. 33. Художествено-творческият и художествено-техническият персонал ползват удължен платен годишен отпуск, съгласно чл. 155, ал. 3 от Кодекса на труда. Ползването на този отпуск започва след приключване на театралния сезон на театъра. Персоналът на театъра ползва платения си годишен отпуск по предварително утвърден график, в съответствие с Кодекса на труда и други нормативни документи.

Чл. 34. (1) Платеният годишен отпуск се ползва с писменото разрешение на работодателя.

(2) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

Чл. 35.  (1) Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по писмено съгласие между него и работодателя.

(2) Извън случаите по предходната алинея отпускът на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

Чл. 36.   Работниците и служителите имат право на всички останали видове отпуски, предвидени в Кодекса на труда при условия и по ред, определени в него.

Чл. 37.  При разрешаване на отпуск, ръководителят на художествено-техническото ателие трябва да предприеме съответните организационни мерки за осигуряване на нормалната дейност на ателието.

Чл. 38  В случай на временна неработоспособност, работникът/служителят е длъжен незабавно да уведоми прекия си ръководител и да представи болничен лист.

 

Раздел шести

 

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 39.  Фактите и сведенията, представляващи служебна информация са:

1.  служебната кореспонденция на директора на театъра и неговите заместници;

4. всички данни отнасящи се до трансфера на средства от и по банковите сметки на театъра;

5.  сведения за системите и организацията на сигурността и охраната на театъра;

6.  финансовите отчетни документи за дейността на театъра, свързани с активите и пасивите му, с изключение на подлежащите на публикуване;

7. сведенията относно водени преговори, съдържанието на сключени договори с вътрешни и външни контрагенти, техния характер и условията по тях;

8.  съдебни дела, преписки с прокуратурата и следствието, когато включват служебна информация;

9.  конкурсните и тръжни документи;

10. поименните щатни разписания, личните данни на работниците и служителите и личните им трудови дела;

11.  размера на трудовото възнаграждение;

12.  имената на клиентите, доставчиците и дистрибуторите, търговските партньори;

13. разгласяването на работни материали, становища, финансови ревизии, проверки, проекти и документация, отнасящи се до финансовата дейност на театъра, международната му дейност или за провеждане на срещи с чужди представители;

14. постъпили в театъра документи на други организации и фирми, които са определени от тях за служебна/фирмена информация;

15. обобщени сведения за сградите и обектите на театъра - скици, архитектурни, строителни, вентилационни и други планове;

16.  всички данни, с разгласяването на които може да се увреди авторитета на театъра и да бъдат причинени имуществени вреди или пропуснати ползи;

17.  други документи, определени със заповед на работодателя и отбелязани с гриф („конфиденциално”, „фирмена тайна”, „служебна информация” и др. )

Чл. 40.  (1) Работниците и служителите в театъра са длъжни да не разгласяват факти и сведения, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения и представляващи служебна информация.

(2) Достъпът до лични данни от регистър „ПЕРСОНАЛ”  и  регистър „ПРОПУСКИ” се урежда съгласно Закона за защита на личните данни , Наредба № 1 / 07.02.2007г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и Инструкция за защита на личните данни;

(3) Нарушенията по предходните алинеи представляват нарушения на трудовата дисциплина, като на виновните лица се налагат предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания.

 

Раздел седми

 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 41.  Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина.  Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Чл. 42.  Нарушения на трудовата дисциплина са:

1.  закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

2.  явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

3.  неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

4.  произвеждане на некачествена продукция;

5.  неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;

6.  неизпълнение на законните нареждания на работодателя;

7.  злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на ТБА, както и разпространяване на поверителни за него сведения (служебна информация);

8.  увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;

9.  проява на дискриминация;

10.  неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в този правилник, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Чл. 43.  Дисциплинарните наказания са:

1.  забележка;

2.  предупреждение за уволнение;

3.  уволнение.

Чл. 44.  При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.

Чл. 45.  Дисциплинарно уволнение може да се наложи при следните нарушения на трудовата дисциплина:

1.  три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец.

2.  неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

3.  системни нарушения на трудовата дисциплина;

4.  злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения (служебна информация);

5.  ощетяване на работодателя и гражданите от работници или служители чрез измама в цената на услугата;

6.  участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на театъра (възстановяват се направените разходи в пълен размер);

7.  провеждане на лични телефонни разговори с други населени места, чужбина и с мобилни телефони чрез телекомуникационни средства на ТБА, направените разходи се възстановяват в пълен размер.

Чл. 46.  Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него лице по предложение на прекия ръководител на провинилото се лице.

Чл. 47.  Преди налагане на дисциплинарното наказание, работодателят изслушва работника/служителя или приема писмените му обяснения, събира и оценява посочените писмени доказателства.

Чл. 48.  (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

(2) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването.  При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 49.  (1) Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им.

(2) Заличаването има действие занапред.

Чл. 50.  (1) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от работодателя преди изтичането на срока по чл. 60, ал. 1 от КТ, ако работникът или служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина.  Заличаването има действие занапред.

(2) Заличаването на наказанието по предходната алинея се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва на работника или служителя.

Чл. 51.  (1) Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство.

(2) Отстраняването продължава, докато работникът или служителят възстанови годността си да изпълнява определената му работа.

(3) През времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не получава трудово възнаграждение.

 

Раздел осми

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ

Чл. 52.  (1) Работникът или служителят отговаря имуществено за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение.

(2) Размерът на вредата се определя към деня на настъпването й, а ако той не може да се установи - към деня на откриването й.

Чл. 53.  Ако вредата е причинена от няколко работници или служители, те отговарят съобразно участието на всеки от тях в причиняването на вредата, а когато то не може да бъде установено - пропорционално на уговореното им месечно трудово възнаграждение.  Сборът на дължимите от тях обезщетения не може да надвишава размера на вредата.

 

Чл. 54.  Работник или служител, на когото е възложено като трудово задължение да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, отговаря спрямо работодателя:

1.  в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение;

2.  за липса - в пълен размер, заедно със законните лихви от деня на причиняването на щетата, а ако това не може да се установи - от деня на откриването на липсата.

Чл. 55.  Ако работниците или служителите, които общо или на смени извършват отчетническа дейност са поели обща отговорност за липса и не може да се установи конкретният причинител, обезщетението се разпределя между тях, съразмерно на получената брутна работна заплата за периода от време, за който е установена липсата.

Чл. 56.  (1) Работодателят издава писмена заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя.

(2) Заповедта се връчва на работника/служителя срещу подпис.

Чл. 57. Ако по неувъжителни причини слъжител или работник не се яви на представление, то същият дължи на ТБА обезщетение уговорено в индивидуалния трудов договор с работодателя.

 

Раздел девети

 

РЕЖИМ НА СНАБДЯВАНЕ

Чл. 58.  (1) Покупката на стоково-материалните ценности и малотрайни предмети за нуждите на театъра се извършва от домакина и от ръководителя на художествено-техническо ателие Реквизит по отношение на малотрайния консумативен реквизит за представленията, по писмена заявка, утвърдена от директора, след съгласуване с главния счетоводител.

(2) Превишаване на предвидения лимит не се допуска.

Чл. 59.  (1) Инвентарът в работните помещения се зачислява по опис на един от работещите в помещението.

(2)   Инвентарни съоръжения и технически средства се зачисляват на служител от  художествено-техническо и производствено ателие.

(3) Всички липси се заплащат солидарно от работниците и служителите в съответното работно помещение, а повредите - от виновните лица.

Чл. 60.  Ползването, поддържането и престоя на транспортните средства, собственост на театъра, се извършва при условия и по ред съгласно специална инструкция, утвърдена от  директора на театъра.

 

Раздел десети

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ТЕАТЪРА

Чл. 60.  Достъпът за работниците и служителите до ТБА се осъществява  чрез специален служебен пропуск, издаден от администрацията на театъра;

Чл. 61.  При служебни посещения, работещите в театъра са длъжни лично да посрещат външните лица на служебния вход и лично да ги изпращат.

Чл. 62.  Работещите в други театри могат да посещават кафе-бюфета след показване на съответния служебен документ. Кафе-бюфетът могат да посещават и външни лица срещу пропуск, издаден от администрацията на театъра. При външни мероприятия влизането на гостуващи снимачни екипи, външни изпълнители или театрални трупи става след предварително представени на служебния пропуск поименен списък.

Чл. 63.  Достъп до моторните превозни средства, собственост на ТБА, имат само работниците и служителите, които по силата на заповед издадена от директора има право да ги управляват или поддържат в изправно състояние.

 

Раздел  единадесети

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Чл. 64.  (1) Документите, изпратени до ТБА от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър по реда на тяхното получаване, като се отбелязват датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях.

(3) Вътрешната кореспонденция (между отделните звена;  молби, сигнали, жалби, доклади, докладни записки от работници и служители и др.) се завеждат в специален регистър, като се отбелязват датата на получаването им.

Чл. 65.  Изходящите от театъра документи се съставят най-малко в два екземпляра, като се постави дата и изходящ номер, който съответства на поредния номер вписан в изходящия регистър. Първият екземпляр - оригинал остава в тематично дело. Вторият екземпляр се завежда в изходящия регистър и на него се посочва датата на издаване на документа и датата на неговото изпращане на адресата.

 

Раздел дванадесети

 

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Чл. 66.  Работниците и служителите имат право, без предварително разрешение от работодателя, свободно да образуват синдикални организации, доброволно да членуват и прекратяват членството си в  тях, като се съобразяват само с правилата, регламентирани в уставите им.

 

Раздел тринадесети

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 67. (1) Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопастност и здраве при работа в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

(2) Обучението и инструктажът по безопастност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя.

(3)  Инструктажите по здравословни и безопасни условия на труд се провеждат по програми, утвърдени от директора, съгласно нормативните изисквания.

(4)  Инструктажите се провеждат от назначено от директора длъжностно лице и се документират в книги, в съответствие с НАРЕДБА №  РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

(5)  Работодателят не допуска до работа работник и служител, който не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 68. Всички въпроси, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  се обсъждат в комитета по условия на труд, който провежда периодично заседания, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 69. Установените правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за спазване от всички работници и служители на ТБА, както и намиращите се на територията на театъра външни лица.

 

Раздел четиринадесети

 

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ /ПАБ/

Чл. 70. Пожарната и аварийна безопасност в ТБА се осигурява чрез спазване на правилата, утвърдени от директора и провеждане на обучение и периодични инструктажи.

Чл. 71.  Директорът на ТБА утвърждава евакуационната схема и разпорежда да бъде поставена на видно място в театъра.

Чл. 72. Директорът на ТБА назначава със заповед длъжностни лица, отговарящи за изправността на пожарогасителни средства в театъра.

Чл. 73. Всеки работник/служител е длъжен да спазва правилата за ПАБ и да действа, съобразно проведените инструктаж и обучение при пожарна ситуация.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Всеки ръководител на обособена производствена или административна структура да доведе до знанието на всеки работник или служител в съответната структура, срещу подпис и дата,  настоящия Правилник за вътрешния трудов ред. Контролът по прилагането и спазването на Правилника за вътрешния трудов ред се възлага на преките ръководители.

§ 2.  Правилникът се издава на основание на чл. 181 от Кодекса на труда.

§ 3.  Настоящият Правилник влиза в сила от 21.02.2014г.
Представяме ви
Програма
ГЛЕДАЙТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА
10 Декември (Неделя)
11 Декември (Понеделник)
12 Декември (Вторник)
12 Декември (Вторник)
13 Декември (Сряда)
19.00 ч. "64"
13 Декември (Сряда)
14 Декември (Четвъртък)
15 Декември (Петък)
15 Декември (Петък)
16 Декември (Събота)
16 Декември (Събота)
17 Декември (Неделя)
17 Декември (Неделя)


Уважаеми ЗРИТЕЛИ, всички представления на Голяма сцена на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" са с начален час 19.00ч. Представленията на камерна сцена "Миракъл" и сцена-клуб "МаксиМ" са от 19.30ч. Закъснелите зрители НЕ СЕ ДОПУСКАТ. При отмяна на представление, ще бъдете своевременно информирани на нашата web страница. Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" си запазва правото да прави промяна в програмата.
Партньори