Етичен кодекс


Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс съдържа основни етични и морални норми, конкретизира стандартите на поведение на служителите от Театър „Българска армия” и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на театъра.

В него са регламентирани механизмите за регистриране и докладване за нарушенията на този кодекс, както и последващите действия при наличието на такива нарушения.

Чл. 2. /1/ Дейността на служителите от Театър „Българска армия” се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, политически неутралитет, отговорност, зачитане на личността и отчетност.

/2/ Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството на РБ.

/3/ Служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на театъра.

 

Глава втора

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 3. Всеки служител на Театър „Българска армия” при работа в театъра спазва вътрешните принципи и стандарти за качествено и ефективно изпълнение на задължениата си, основани на равнопоставеност, законност, откритост, безпристрастност и експедитивност, като защитава неприкосновеността на потребителя и не разкрива поверителна информация за него;

 /1/ При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнствата на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

/2/ Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, при спазване на нормативните изисквания и без да превишава служебните си правомощия, като при необходимост пренасочват към друг служител, притежаващ необходимата компетентност.

 

Глава трета

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 4.  Служителят не може да използва служебното си положение в свой или друг личен интерес.

Чл.5. /1/  Служителят в Театър „Българска армия” не допуска в своята работа създаването или разпространението на корупционни практики.

/2/ Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения.

Чл.6. /1/ Служителят на Театър „Българска армия” е длъжен да спазва йерархия и стриктно да изпълнява  актовете и заповедите на по-висшестоящите от него длъжностни лица.

/2/ Служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, издадена по установения ред,  когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

Чл.7. Служителят в Театър „Българска армия” поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа.

 

Глава четвърта

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ

Чл.8.  В отношенията с колегите си служителят в Театър „Българска армия” проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

Чл.9. Когато противоречията между колеги в Театър „Българска армия” не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

Чл.10. /1/  Служителят в качеството си на ръководител зачита достойнството и правата на подчинените му служители при осъществяване на своите ръководни и контролни функции във връзка с изпълнение на служебните задължения.

/2/ Той носи отговорност относно законосъобразността на издаваните от него заповеди и разпореждания, както и за тяхното изпълнение.

 

Глава пета

 

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.11. /1/ Служителят в Театър „Българска армия” следва поведение, което не накърнява престижа на театъра не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

/2/ Не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

/3/ Той се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

/4/ Служителят в Театър „Българска армия” спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.

Чл.12. Служителят в театъра не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на администрацията.

Чл.13.  Служителят в Театър „Българска армия” не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

 

Глава шеста

ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В Театър „Българска армия”

Чл. 14.  Нарушенията на Етичния кодекс на служителите в Театър „Българска армия” са основания за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

/1/ Нарушенията се докладват от служител, установил нарушението – на прекия ръководител.

/2/ Прекият ръководител или зам. директора уведомява директора.

/3/ Прекият ръководител зам. директора изготвя доклад до директора на Театър „Българска армия”, в който описва конкретното нарушение, всички факти и обстоятелства, които го подкрепят или отхвърлят, както и предложение относно съответните действия, които да се предприемат в търсене на дисциплинарна отговорност на съответния служител.

/4/ Постъпилите сигнали за нарушения на Етичния кодекс на служителите в Театър „Българска армия” се регистрират в специален регистър, поддържан изпълняващия длъжността по управление на човешки ресурси.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на този кодекс «свързани лица» са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до втора степен включително, както и физически или юридически лица, с които служителят на Театър „Българска армия” се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

При неспазване етичните и моралните норми, както и стандартите за поведение в този Кодекс, служителите в Театър „Българска армия” носят административна и дисциплинарна отговорност, съгласно Кодекса на труда.

Етичният кодекс на ТБА влиза в сила от датата на утвърждаването му.
Представяме ви
Програма
ГЛЕДАЙТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА
10 Декември (Неделя)
11 Декември (Понеделник)
12 Декември (Вторник)
12 Декември (Вторник)
13 Декември (Сряда)
19.00 ч. "64"
13 Декември (Сряда)
14 Декември (Четвъртък)
15 Декември (Петък)
15 Декември (Петък)
16 Декември (Събота)
16 Декември (Събота)
17 Декември (Неделя)
17 Декември (Неделя)


Уважаеми ЗРИТЕЛИ, всички представления на Голяма сцена на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" са с начален час 19.00ч. Представленията на камерна сцена "Миракъл" и сцена-клуб "МаксиМ" са от 19.30ч. Закъснелите зрители НЕ СЕ ДОПУСКАТ. При отмяна на представление, ще бъдете своевременно информирани на нашата web страница. Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" си запазва правото да прави промяна в програмата.
Партньори